Γιατί ΑΠΕ

  Οι ΑΠΕ συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργειακή
ανεξαρτησία της χώρας μας.

  Διαμέσου της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

  Οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται από τη λειτουργία των ΑΠΕ μέσω των αντισταθμιστικών εσόδων, της αύξησης της απασχόλησης και της εισροής εσόδων στην τοπική αγορά.

  Η υλοποίηση έργων ΑΠΕ δημιουργεί σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα.

  Οι ΑΠΕ συμβάλουν στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας λόγω της μείωσης των εισαγωγών ορυκτών
καυσίμων.

Ως μερικά από τα σημαντικά οφέλη της ανάπτυξης Σταθμών Αποθήκευσης σήμερα θεωρούνται:
      •Η διευκόλυνση ενσωμάτωσης περισσότερων μονάδων ΑΠΕ στο Ενεργειακό Σύστημα.
      •Η μείωση του κόστους της ενεργειακής παραγωγής.
      •Η συμβολή στην επάρκεια ισχύος του Συστήματος.
      •Η βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του Συστήματος.

Υπερσύνδεσμοι

Τύπος

elGreek
elGreek